Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Anioły”

Tematem pracy konkursowej ma być własna wizja aniołów.

 

I.ORGANIZATOR KONKURSU

Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim

II.CELE KONKURSU

1.Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych

2.Rozbudzanie twórczej inwencji oraz kreatywności dzieci i młodzieży

3.Zachęcanie do czerpania inspiracji z klimatu Świąt Bożego Narodzenia

III.UCZESTNICY KONKURSU

1.Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 7 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej – uczniów, uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego oraz świetlic terapeutycznych.

2.Prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria A – wiek 7 -9 lat

II kategoria B – wiek 10 – 12 lat

III kategoria C – wiek 13 -15 lat

IV.WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedna prace. Praca nie może być zbiorowa.

2.W konkursie oceniane będą prace wykonane w dowolnej technice płaskiej: rysunek, malarstwo itp.

3.Prace należy wykonać w formacie A-3.

4.Każda placówka może zgłosić maximum 20 prac do konkursu.

5.Prace należy przekazać organizatorowi do 3 grudnia 2019 roku.

6.Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem majątkowym praw autorskich na rzecz organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.

7.Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z danymi:

  • imię nazwisko i wiek autora pracy
  • adres, nazwa placówki
  • telefon kontaktowy

V.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w formularzach i kartach zgłoszenia w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia (zgodnie z RODO).Opiekunom prawnym uczestników i osobom ,których dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienie oraz żądanie zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: imienia i nazwiska, wieku, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu.

3.Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim                   96-070 Aleksandrów Łódzki ul 1 Maja 17/19

4.Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem.

5.Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w konkursie.

VI.TERMIN KONKURSU

Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim

ul.1 Maja 17/19

95 -070 Aleksandrów Łódzki

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 20 grudnia o godz. 17.00 w MDK podczas Koncertu z Okazji Bożego Narodzenia

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK oraz profilu społecznościowym placówki do 13 grudnia 2019 roku

ZAPRASZAMY